MIASTO

Z NATURY

Nowa konferencja w ramach Targów Warsaw Home Green Days

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abrys Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 60-124, ul. Daleka 33. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@abrys.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

18 marca 2022 r.

godz. 10.00-16.00

Hala B, sala konferencyjna nr 1


Ptak Warsaw Expo

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn

"Zrozumieć bioróżnorodność miasta"

Program

Rejestracja online na to wydarzenie została zakończona. Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa po zgłoszeniu w biurze Forum.

PATRONAT BRANŻOWY

Szanowni Państwo!Forum Miasto z natury wychodzi naprzeciw trendom naturalistycznego podejścia nie tylko do kształtowania, ale i gospodarowania przestrzenią miejską.

Nasi zaprzyjaźnieni specjaliści przedstawią cały wachlarz zagadnień,

obok których nie można przejść obojętnie. W ramach I edycji Forum pochylimy się nad zagadnieniem zwiększania bioróżnorodności w miastach.

Do tematu - oczywiście - podejdziemy wieloaspektowo. Hasłem przewodnim jest więc: "Zrozumieć bioróżnorodność miasta".


Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji!Judyta Więcławska


Redaktor prowadząca

miesięcznik „Zieleń Miejska”Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do Forum pozostało:

Rejestracja online na to wydarzenie została zakończona. Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa po zgłoszeniu w biurze Forum.

CO W PROGRAMIE?

  • zwiększanie bioróżnorodności
  • edukacja ekologiczna
  • czwarta przyroda
  • zarządzanie zespołem pałacowo-ogrodowym
  • wprowadzanie bylin do miast
  • gatunki inwazyjne
  • retencja wody
  • ogrody pokazowe
  • łąki kwietne

dr inż. Maciej Żołnierczuk


Dział Rozwoju Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie


Jak funkcjonują ogrody i krajobraz wilanowskiej rezydencji?

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to jedna z kluczowych instytucji kultury w Polsce. Unikatowa lokalizacja sprawia, że jest chętnie odwiedzane przez turystów ale i okolicznych mieszkańców, dla których park stał się „zielonymi płucami dzielnicy”. Teren o wielu walorach objęto formami ochrony zabytków (wpisy do rejestru, Wilanowski Park Kulturowy, pomnik historii), jak również formami ochrony przyrody (rezerwat, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody). Niestety poważnym problemem jest postępująca presja inwestycyjna, która niebezpiecznie zbliża się do ogrodowych granic. Toteż zarządzanie obszarem 92 ha stanowi ogromne wyzwanie. Dzięki działaniom instytucji w 2016 r. 31. Zgromadzenie Generalne ICOM (International Council of Museums) przyjęło rezolucję traktującą o odpowiedzialności muzeów za krajobraz. Na tym jednak działania Muzeum na rzecz ogrodów i krajobrazów się nie kończą – więcej o zarządzaniu i podejmowanych działaniach podczas prezentacji.Wojciech Januszczyk


architekt krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL

prezes i fundator Fundacji Krajobrazy


Zarastanie

Zarastanie. Czyli jak przeciwdziałać betonozie, w głowie i przestrzeni. Zarastanie. Czyli trzecia i czwarta przyroda potencjałem miasta w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Zarastanie. Czyli jak czerpać z natury wzorce do gospodarki cyrkularnej w architekturze krajobrazu.Magdalena Biela


zastępca dyrektora Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Jak zwiększyć bioróżnorodność w zieleni publicznej w oparciu o nową strategię adaptacyjną przyjętą przez UE – rozwiązania miasta Katowicedr inż. Monika J. Latkowska


zastępca dyrektora ds. ogrodniczych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego


Wprowadzanie bylin do miast – różne formy zastosowania
dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski


prezes Fundacji Dzieci w Naturę

pracownia Kwiaty i Badyle


"Nowa natura": miejsce dla przyrody w miastach przyszłościKuba Kopecki


Fundacja Sendzimira


Lokalna edukacja w działaniu - obiekty małej retencji i kompleksowe rozwiązania

Jak za pomocą prostych rozwiązań promować oraz edukować społeczność w temacie retencji wód opadowych i skutków zmian klimatu? Jak łączyć obiekty małej retencji w kompleksowe rozwiązania? Przykłady działań Fundacji Sendzimira.


Łukasz Kot


naczelnik Działu Usług Komunalnych Częstochowa


Często Zielona czyli zmiany w spojrzeniu na zieleń miejską w Częstochowie


Zieleń miejska wpływa na komfort życia mieszkańców, stan powietrza, tworzy strefy odpoczynku i pozwala zatrzymywać wodę. Urząd Miasta Częstochowy, mając to na uwadze, dba o to, by Częstochowa była coraz bardziej zielona. Wiele działań, które są podejmowane przez częstochowski magistrat widać gołym okiem. Służyć ma temu inicjatywa magistratu pn. Częstozielona. Jest to powołany przez Prezydenta zespół ludzi pochodzących z różnych obszarów aktywności miasta: urzędnicy, przedstawiciele III sektora i biznesu. Głównym celem Częstozielonej jest uwzględnienie głosu i oczekiwań mieszkańców Częstochowy przy realizacji zadań własnych gminy w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej Miasta. Najważniejsze inicjatywy Częstozielonej to:- tworzenia łąk kwietnych na obszarach miejskich – łąki powstają przy finansowym wsparciu lokalnego biznesu. Przedsiębiorca występuje tu jako darczyńca a miasto jako obdarowany,- nasadzenia drzew, tworzenie rabat krzewów wieloletnich. Kolejne planowane do zrealizowania zadnia to budowa zieleńców, zielonych placów zabaw, aneksów wypoczynkowych, budowa Promenady Śródmiejskiej, to tylko część inwestycji oraz aktywności, dzięki którym nasze miasto staje się coraz bardziej zielone. Sztandarowe inwestycje i aktywności Częstochowy to:- utworzenie Parku Rekreacji na terenie Mirowskiego Przełomu Warty – jest to duże wyzwanie dla lokalnego samorządu ze względu na to iż Park obejmie obszar około 200h będący w częściach własności publiczną i prywatną. Park zakłada tworzenie kładek pieszo-rowerowych, przystani kajakowej oraz atrakcyjne zagospodarowanie terenu tak aby służył mieszańcom i turystom przybywającym do naszego miasta oraz na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Planuje się iż Park stanowił będzie „Bramę Jury” tj. miejsce od którego będzie można rozpocząć zwiedzanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu kilku następnych lat i jest przewidziane do dofinansowania z funduszy UE.- zielona modernizacja Placu Pamięci Narodowej w Centrum Częstochowy – polegać będzie na usunięciu 20% powierzchni granitowej i zastąpienie jej zielenią w postaci krzewów, bylin i żywopłotów. Planuje się również zrealizowanie alei platanów. Zakres modernizacji jest zgodny z pierwotną wizją projektanta Placu Jacka Budyna. Pierwotna wizja projektanta nie została zrealizowana ze względu na wytyczne ówczesnych władz województwa i wojska. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.- przyjęcie przez Radę Miasta Częstochowy uchwały, której zapisy wprowadzają pięćdziesięcioprocentową ulgę w podatku od nieruchomości dla mieszkańców którzy zdecydują się na inwestycję w postaci zielonej ściany, zielonego dachu, bądź ogrodu wertykalnego na swojej nieruchomości. - realizację dwunastu zielonych ścian na budynkach użyteczności publicznej, które zostaną sfinansowane z budżetu obywatelskiego.-inwestycje nakierowane na wprowadzenie zieleni, kolorów i cienia w przestrzeń publiczną miasta: ul. Wieluńska, aleja Wyzwolenia, Pasaż Kossak-Szczuckiej, ul. Focha, ul. 3-go maja.

Maciej Podyma


Fundacja Łąka


Łąki kwietne kolejny poziom

Co czeka nas w przyszłości na rynku związanym z łąkami kwietnymi. Nowe usługi, produkty i rozwiązania. Opowiada Maciej Podyma współtwórca tego najszybciej rozwijającego się segmentu zieleni miejskiej.

Łukasz Poławski


ekolog, edukator

główny specjalista ds. projektów w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy


Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy – "Szuwar warszawski"


Realizację projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” („Szuwar Warszawski”) Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął w 2020 r. Projekt ma na celu poprawę stanu zachowania i ochronę różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy m.in. poprzez: działania ochrony czynnej wybranych zagrożonych gatunków na terenie miasta, renaturyzację wybranych zbiorników i cieków wodnych, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, retencję wody w rezerwatach przyrody, wykup gruntów na cele ochrony przyrody. Najważniejszym zadaniem jest renaturyzacja wybranych zbiorników i cieków wodnych w 5 dzielnicach Warszawy. Istotne są działania na rzecz retencji wody w rezerwatach przyrody, w tym budowa zastawek na rowach odwadniających w rezerwacie Las Kabacki im. S. Starzyńskiego. W ramach projektu na Jeziorze Powsinkowskim w Wilanowie utrzymywanych jest cn. 20 pływających platform lęgowych, dzięki czemu udało się utrzymać jedyną populację lęgową rybitwy czarnej w Warszawie. Powstała także platforma z roślinnością na Kanale Piaseczyńskim, która stanowi dodatkowe miejsce bytowania dla zamieszkujących okolice chronionych gatunków ptaków i płazów. Projekt ma na celu także usuwanie inwazyjnych rdestowców z obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły i jednego z parków miejskich oraz podrostu inwazyjnych gatunków drzew (klon jesionolistny, orzech włoski, klon srebrzysty, robinia akacjowa), a także szereg innych działań ochronnych i edukacyjnych. Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Andrzej Piotr Karolski


dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku


Bioróżnorodność w mieście – zbadać, poznać, wspierać

Aby rozmawiać o różnorodności biologicznej jakiegoś obszaru należy ją zbadać i dobrze poznać. Taka wiedza pozwala obrać właściwy kierunek działań sprzyjających ochronie i rozwojowi bioróżnorodności. W prezentacji przedstawię najciekawsze projekty zrealizowane w Białymstoku w ostatnich latach mające wpływ na poprawę jakości zieleni zorganizowanej, zachowanie miejsc cennych przyrodniczo i ochronę bioróżnorodności. Będę chciał również zwrócić uwagę na znaczenie edukacji w tym procesie, a także na możliwości działań proekologicznych przy realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną.

O czym opowiedzą nasi prelegenci?

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA 2. FORUM ZARZĄDCY ZIELENI

REJESTRACJA


1. Bezpłatnej rejestracji na Forum Miasto z natury można dokonać w terminie do 15.03.2022 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.


2. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa

w kwocie 50 zł. Faktura zostanie wystawiona na dane uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym.


3. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 17.03.2022 r., wysyłając informację na adres: j.wieclawska@abrys.pl.


4. Do bezpłatnej rejestracji są uprawnieni pracownicy jednostek samorządowych i rządowych, przedstawiciele inspektoratów ochrony środowiska, pracownicy zarządów zieleni oraz zarządów dróg, przedstawiciele fundacji oraz organizacji pozarządowych,

profesjonaliści z branży zieleniarskiej, kadra naukowa i studenci szkół wyższych studiów związanych tematycznie z Forum.


5. Pozostałe osoby - w przypadku wolnych miejsc - mogą uczestniczyć w Forum po zakupie biletu wstępu na Targi Warsaw Home Green Days i zgłoszeniu udziału na wydarzenie w rejestracji Forum (udział bezpłatny, bez gwarancji materiałów konferencyjnych).


6. Uczestnicy Forum zobowiązani są do podpisania listy obecności w rejestracji wydarzenia.


7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego pojawi się okno z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie zgłoszenia NIE jest wysyłane na e-maila. W oknie pojawi się również link do rejestracji na Targi Warsaw Home Green Days, wymaganej by otrzymać bezpłatny e-bilet wstępu na targi w dniu wydarzenia (który w następstwie zostanie przesłany na wskazanego e-maila).


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki.

Polityka prywatności

Do pobrania:

Małgorzata Bartyna-Zielińska

koordynator ds. zieleni
w Biurze Ochrony Przyrody
i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia

Sara Til Dąbrowska

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

dr Kinga Kimic

architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Karolina Korpalska

oligofrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta

Jos Muller

Educarium

Patronat branżowy

Patronat medialny

Partner strategiczny

Regulamin:

1. Bezpłatnej rejestracji na Forum Miasto z natury można dokonać w terminie do 1.10.2020 r. bądź do wyczerpania limitu miejsc.


2. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa
w kwocie 50 zł. Faktura zostanie wystawiona na dane uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym.


3. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 7.10.2020 r., wysyłając informację na adres: j.wieclawska@abrys.pl.


4. Do bezpłatnej rejestracji są uprawnieni tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej, kadra naukowa i studenci szkół wyższych studiów związanych tematycznie z Forum.


5. Pozostałe osoby - w przypadku wolnych miejsc - mogą uczestniczyć w Forum po zakupie biletu wstępu na Targi Green Days
i zgłoszeniu udziału na wydarzenie w rejestracji Forum (udział bezpłatny, bez gwarancji materiałów konferencyjnych).


6. Uczestnicy Forum zobowiązani są do podpisania listy obecności w rejestracji wydarzenia.


7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjętego zgłoszenia wraz z linkiem do pobrania biletu wstępu na targi Green Days.
Kontakt redakcja

Zadzwoń

Judyta Więcławska


Redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345

e-mail: j.wieclawska@abrys.pl

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska

tel. +48 539 549 447

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Zadzwoń
Zadzwoń

Kontakt w sprawie promocji w ramach wydarzenia

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807